Algemene voorwaarden

Algemeen
Op het bezoeken van deze website en op het eventueel gebruikmaken van informatie op deze website zijn steeds alle voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Onder “KFC” zoals bedoeld op deze website en in deze disclaimer wordt verstaan KFC Holdings B.V. alsmede alle daaraan gelieerde ondernemingen waaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, moeder-, zuster- en dochtervennootschappen alsmede ondernemingen gedreven door franchisenemers onder de franchiseformule “Kentucky Fried Chicken”.

Informatie
Alle informatie vermeld op of verkregen via deze website is van algemene informatieve aard en is alleen bedoeld voor algemeen gebruik. Die informatie kan niet worden opgevat als persoonlijk of zakelijk advies. Aan die informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website kan niet worden uitgesloten dat enige informatie onjuist of onvolledig is. KFC staat niet in voor de juistheid van de aard en inhoud van de informatie vermeld op of verkregen via deze website.


Verboden gebruik

Het is niet toegestaan enige informatie zoals vermeld op deze website aan te wenden voor enig ander gebruik dan algemeen gebruik, en met name niet voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan (delen van) deze website, de inhoud hiervan en informatie vermeld op deze website te verveelvoudigen, te wijzigen, aan te passen, te distribueren of (al dan niet tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van KFC.
Links en verwijzingen
Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. KFC houdt geen toezicht op die andere websites en heeft geen enkele controle op die andere websites. KFC staat dan ook niet in voor de volledigheid of juistheid van de inhoud van die andere websites of de beschikbaarheid en werking van die andere websites.

Beschikbaarheid en toegankelijkheid website
KFC doet haar uiterste best om onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website te voorkomen. KFC staat echter niet ervoor in dat deze website geheel vrij zal zijn van enige onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website of andere technische problemen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
KFC is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard en omvang ook) die direct of indirect samenhangt met het bezoek aan en gebruik van deze website, met de informatie vermeld op of verkregen via deze website, met keuzes (van welke aard ook) door de bezoeker/gebruiker van deze website gemaakt op basis van de inhoud van deze website, met informatie vermeld op of verkregen via andere websites waarnaar deze website verwijst, met onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website, of met computerproblemen ten gevolge van door/via bezoek/gebruik van deze website verkregen virussen, wormen, Trojan Horses etc.

KFC is in het bijzonder niet aansprakelijk zowel voor de gevolgen van het gebruik (alles van welke aard en omvang ook) van de gegevens vermeld op de pagina nutrition van deze website, als voor de gevolgen (van welke aard en omvang ook) van onjuiste, onvolledige en niet-tijdige verzending en verwerking van sollicitatiegegevens en –informatie via deze website.

Intellectuele eigendom
Het ontwerp en concept van deze website en de achterliggende database, alle informatie vermeld op deze website en alle (delen van) op deze website vermelde logo’s, merken, patenten, handelsnamen, slogans, foto’s en ander grafisch materiaal behoren in eigendom toe aan KFC of aan licentiegevers van KFC, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, handelsnamenrecht, of door enig ander intellectueel eigendomsrecht. KFC draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de bezoeker/gebruiker van deze website.

Wijzigingen/aanpassingen disclaimer
KFC behoudt zich het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande mededeling, te wijzigen. De bezoeker/gebruiker van deze website is altijd gehouden aan de laatste versie van deze disclaimer.

Geschillen
Op alle geschillen die samenhangen met (het bezoek/gebruik van) deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die samenhangen met (het bezoek/gebruik van) deze website zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Vind de dichtstbijzijnde KFC

KFC België

Producten
About us
Our history
FAQs
Contact
Privacy
Algemene voorwaarden

Our Food

Ons secret recept
Voedingswaarden en allergenen

KFC Jobs

Werken bij KFC

Let’s Talk